حذف دفترچه در مراکز تامین اجتماعی در هرمزگان

اجرای طرح نسخه الکترونیک ،گامی موثر به سمت پرونده سلامت الکترونیکی بیماران و افزایش کیفیت ارائه خدمات سلامت است.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.