شاهدان شهر / تصویر پاسدار شهید علی آبسواران

تصویر پاسدار شهید علی آبسواران در بلوار امام خمینی

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.