همه چیز در خصوص جابه جایی بودجه شورای شهر بندرعباس

از محل هزینه کرد تا دوگانگی دانستند و ندانستن اعضا

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.