پایان یک دروغ بزرگ در خصوص معدن واگذار شده در بستک

پس از آنکه برخی رسانه ها خبر از انتشار دروغ گزارش ویدیویی سایت هرمزگان امروز دادند ، بررسی کردیم نقاط مشخص شده اعلامی توسط برخی خبرنگارنماها را در خصوص معدن نمکی بستک و متوجه شدیم که خبرنگارنمای این سفر به جای رفتن به معدن به محل دیگری مراجعه کرده است!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.