شاهدان شهر

شاهدان شهر / تصویر شهید علی محمد حسینی تختی
24 مهر 1399
شاهدان شهر / تصویر سردار شهید احمد عبدالهی
10 مهر 1399

شاهدان شهر / تصویر سردار شهید احمد عبدالهی

در بلوار امام سجاد(ع) بندرعباس

شاهدان شهر / تصویر شهید محمود کریمی
3 مهر 1399

شاهدان شهر / تصویر شهید محمود کریمی

بلوار آیت الله طالقانی بندرعباس

شاهدان شهر / تصویر سردار شهید غلامشاه ذاکری
29 شهریور 1399
شاهدان شهر / تصویر برادران شهید رایکا
13 شهریور 1399

شاهدان شهر / تصویر برادران شهید رایکا

بلوار امام خمینی بندرعباس

شاهدان شهر / سردار شهید حسن ذاکری نانگی
6 شهریور 1399

شاهدان شهر / سردار شهید حسن ذاکری نانگی

بلوار امام خمینی بندرعباس

شاهدان شهر / سردار شهید علیرضا آرمات
30 مرداد 1399

شاهدان شهر / سردار شهید علیرضا آرمات

بلوار امام خمینی بندرعباس

شاهدان شهر / شهید حاج علی حاجبی
23 مرداد 1399

شاهدان شهر / شهید حاج علی حاجبی

بلوار امام خمینی بندرعباس

شاهدان شهر / شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
23 مرداد 1399