مجلس یازدهم

خلاصه صحبت های داوطلبان شاخص مجلس یازدهم در روز پنجم
16 آذر 1398

خلاصه صحبت های داوطلبان شاخص مجلس یازدهم در روز پنجم

خلاصه ای از صحبت های داوطلبان مجلس یازدهم

احمد مرادی داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد
14 آذر 1398

احمد مرادی داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد

احمد مرادی در هنگام ثبت نام مجلس یازدهم چه گفت؟

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر میرزایی داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد
14 آذر 1398
دکترمنصور آرامی داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد
14 آذر 1398

دکترمنصور آرامی داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد

دکترمنصور آرامی در هنگام ثبت نام مجلس یازدهم چه گفت؟

ابوالقاسم جراره داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد
14 آذر 1398

ابوالقاسم جراره داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد

ابوالقاسم جراره در هنگام ثبت نام مجلس یازدهم چه گفت؟

حسین هاشمی تختی داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد
14 آذر 1398

حسین هاشمی تختی داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد

هاشمی تختی در هنگام ثبت نام مجلس یازدهم چه گفت؟