هفته خلیج فارس 1401

اهتزاز پرچم ایران به مناسبت روز خلیج فارس بر روی ناوشکن جماران
10 اردیبهشت 1401
پشت صحنه دومین شب فستیوال منطقه ای موسیقی خلیج فارس در هرمزگان
10 اردیبهشت 1401

پشت صحنه دومین شب فستیوال منطقه ای موسیقی خلیج فارس در هرمزگان

شب دوم فستیوال منطقه ای موسیقی خلیج فارس

پشت صحنه اولین شب فستیوال منطقه ای موسیقی خلیج فارس در هرمزگان
9 اردیبهشت 1401

پشت صحنه اولین شب فستیوال منطقه ای موسیقی خلیج فارس در هرمزگان

شب اول فستیوال منطقه ای موسیقی خلیج فارس