گفتگوی ویژه خبری

گفتگوی ویژه خبری با دکتر منصور آرامی رئیس هیئت نظارت استان هرمزگان
26 خرداد 1400

گفتگوی ویژه خبری با دکتر منصور آرامی رئیس هیئت نظارت استان هرمزگان

میهمان این گفتگوی ویژه خبری دکتر منصور آرامی بود.

گفتگو با سید مهدی طباطبایی ، روحانی حامی حیوانات
28 اردیبهشت 1400

گفتگو با سید مهدی طباطبایی ، روحانی حامی حیوانات

یک گفتگوی جالب با یک روحانی دوستدار حیوانات