پخش زنده هیات ریحانه الحسین داروپخش

پخش زنده زیارت عاشورا همراه با مرثیه سرای هر شب ساعت 21:30 از محل هیئت